БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪРА БУЛСТАТ В СИЛА ОТ 04.01.2022Г.

     Уважаеми колеги,

Във връзка с отпадане на 10 цифрения код на ЕГН като Булстат и с въвеждането на 9 цифрен код моля да се запознаете със следната информация (валидана е само за колегите които са "Свободна професия"):

Писмо от Ръководството на БЗС -  ТУК

Писмо от НАП -  ТУК

От ръководството

Посещения: 624

Отлагане на Годишно отчетно събрание 2021г.

         
Уважаеми колеги,
 
Във връзка със заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, на свое заседание проведено на 02.09.2021г. УС на РК на БЗС - гр. Бургас реши: Отменя отчетно-изборното събрание на 11.09.2021г. за неопределен срок.
 
                                 РК на БЗС гр.Бургас

                                                                                         

Посещения: 753

Годишно отчетно събрание 2021г.

            Уважаеми колеги,
      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас и решение на УС от 29.06.2021 год. Ви уведомяваме,че редовното Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС-Бургас ще се проведе на 11.09.2021г. - събота от 9.30 ч. в зала „Бургас” на Конгресен център на Морска гара  гр.Бургас при следния дневен ред:
      1. Промени в Устава на РК на БЗС
      2. Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка
      3. Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.
      4. Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас
      5. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС гр.Бургас
      6. Финансов отчет и доклад на ревизора за 2020-2021г.,2017-2021г.
      7. Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2021г.
      8. Освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на РК на БЗС Бургас
      9. Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
     10.Избор на лекар по дентална медицина.
     11.Разни.

   09.00-09.30 ч. - Регистрация
   09.30-12.30 ч. - Първа сесия
   12.30-13.30 ч. - Обяд
   13.30-15.30 ч. - Втора сесия

На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас,но с право на изказване и да бъдат избирани в ръководните органи.

Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС-гр.Бургас,предложения за промени в дневния ред и нормативните документи се подават до 27.08.2021г. в офиса на колегията.


За регистрация носете членски карти!

                                                                                               РК на БЗС гр.Бургас
                                                                                               Председател на УС
                                                                                               Д-р С.Буджева
 

Посещения: 384

Заплащане за Неблагоприятни усповия след 01.07.2021г.

     Уважаеми колеги,

От 01.07.2021 лекарите по дентална медицина, имащи договор с НЗОК, ще продължат да получават 85% за работа при неблагоприятни условия, когато стойността на отчетената дейност, включена в подадените ежемесечни файлове за съответния месец е не по-малко от 50% от базисната/средномесечна стойност на дейността за 2021г.

Може да се запознаете с полученото писмо от БЗС, с пълната информация, свързана с новата Методика за заплащане при НУР от ТУК

Пълната информация, свързана с новата Методика за заплащане при НУР пбликувана на сайта на НЗОК може да прочетете от ТУК. (много е заплетено и неясно обяснено).

От ръководството

Посещения: 794

БЗС - обръщение

     Уважаеми колеги,

В края сме на една изключително тежка година. Въпреки непредвидените условия, причинени от пандемията COVID-19, всички ние положихме усилия и в резултат от тях не позволихме да има непоправими последици за лекарите по дентална медицина и техните практики.

В какво се изразява свършеното до тук?

  1. Не допуснахме денталната медицина да бъде неглижирана за сметка на болничната и извънболничната медицинска помощ по отношение на всички мерки взети от правителството, а именно:

- Включване на лекарите по дентална медицина в мярката за малък и среден бизнес;

- Включване на лекарите по дентална медицина в мярката 60/40;

- Изплащане на 85% от най-високата заработка на ЛДМ, сключили договор с НЗОК.

  1. Не допуснахме да бъдем заобиколени при взимане на решение за увеличаване на цените с 10% за м. септември, октомври и ноември, въпреки различната визия на НЗОК;
  2. Положихме максимални усилия да информираме своевременно колегите чрез страниците на в-к „ДентаМедика“, сайта на БЗС, фейсбук на БЗС и Нови правила БЗС за всички възможни мерки в борбата срещу COVID-19.

Предвид изтичане на подписаните Анекси, както и приетия бюджет на НЗОК за 2021 г. на 25.11.2020 г. се състоя разширено заседание (телеконференция) на Комисията по рамково договаряне и експертите към нея. В разширеното заседание участваха и членове на Кризисния оперативен щаб на БЗС.

Комисията по рамково договаряне категорично застана зад действията на членове на Комисията и резултата от тях, касаещи запазване на цените на денталните дейности за м. декември такива, каквито са разписани в Анекса на НРД за м. септември, октомври и ноември.           

След проведени редица срещи с председателя на Надзора на НЗОК, г-жа Жени Начева, за запазване на цените на денталните дейности за м. декември такива, каквито са за м. септември, октомври и ноември, както и 85%, Надзорния съвет на касата прие нашите искане на заседание на Надзорния съвет проведено на 23.11.2020г.

                На заседанието на Комисията по рамково договаряне бяха приети следните решения:

  1. Комисията по рамково договаряне да подпише нов Анекс за м. декември 2020 г., като цените на денталните дейности да останат същите като в Анекса от 14.08.2020 г. т. е такива, каквито са за м. м. септември-ноември 2020 г.
  2. Предстоящите преговори за разписване на Анекса за дентални дейности за 2021 г. към НРД 2020-2022 г.:

- Запазване на увеличените цени за дентални дейности за 2021 г. (м. ІХ- м.ХІ);

- Да продължи изплащането на сумите за работа при неблагоприятни условия по чл. 105а на НРД при същите параметри залегнали в условията посочени в Анекса на НРД 2020-2022 г. от 06.04.2020 г. т.е. изплащане на 85% за работа при неблагоприятни условия;

- Да не се правят текстови промени в НРД 2020-2022г.

 

От ръководството на БЗС

Посещения: 1030